Bekymret for brukermedvirkning i Helsedirektoratet

DEN GRØNNE STI
Bekymret for brukermedvirkning i Helsedirektoratet

Bekymret for brukermedvirkning i Helsedirektoratet

19 bruker- og pårørendeorganisasjoner, fra Helsedirektoratets “BrukerROP”, skrev denne uka et bekymringsbrev til Helse- og omsorgsdepartementet om korte tidsfrister og “skinnprosesser” knyttet til brukermedvirkning i direktoratet. Et eksempel er det veiledende materiellet som ble sendt ut til alle landets kommuner om vilkår og rutiner for oppmøte og eventuell ruskontroll ved rådgivende enheter for russaker.

Bekymret for brukermedvirkning i Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har i mange år samlet brukerorganisasjonene på rus- og psykisk helsefeltet i brukerråd og inkludert oss i arbeidsutvalg for å få med brukerperspektivet og brukerinvolvering i sine oppgaver.

Brukermedvirkning er lovpålagt. De tidsfristene som generelt sett har vært satt den siste tiden, setter oss i stadige dilemma mellom å levere noe som vi vet at ikke alltid er bra. Vi finner grunn til å markere at vår rett til å medvirke ikke blir ivaretatt for tiden.

Vi i BrukerROP er sterkt bekymret for denne tendensen, og som vi også har meldt bekymring for til Helsedirektoratet, der arbeidene vi involveres i har svært korte frister. For mange av oss er det i det store og hele utfordrende å skaffe representanter på kort varsel, noe som også kan medføre en skjevhet til hvem som får mulighet til å bidra i arbeidene, snarere enn at vurderingene med deltagelse baserer seg på den beste og mest relevante kunnskapen. 

les hele saken her